Środa 1 kwietnia 2020


Środa V Tygodnia Wielkiego Postu – 1.04.2020

Ewangelia J 8, 31-42 – Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Jezus wyzwala

Można od razu wyznaczyć temat dzisiejszym czytaniom biblijnym – wyzwolenie. Straszny król Nabuchodonozor – król babiloński (czterech po kolei nosiło to imię) po zdobyciu Jerozolimy w 586 r. przed Chr. deportował Żydów do swojego królestwa. W jego państwie panował kult złotego cielca, do którego zmuszał wszystkich poddanych. Dla Żydów było to bałwochwalstwo – kult bałwanów i nie do pogodzenia z religią prawdziwego Boga Jahwe. Jak zachować własną tożsamość w otoczeniu pogańskim? – zadawali oni sobie takie pytanie. ów król zmuszał najpierw trzech młodzieńców Szadraka, Meszaka i Abed-Nega do złożenia pokłonu posągowi, a jak nie, to groził im wrzuceniem do rozpalonego pieca. I chełpił się: „Który bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?” Młodzieńcy z ufnością powiedzieli: „Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeżeli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś”. Zostali oni jednak wrzuceni do rozpalonego pieca, ale ku zdumieniu króla i wszystkich nie stała się im krzywda, a nawet anioł był z nimi. Król uznał wreszcie wielkość prawdziwego Boga, który wyzwala swoich wiernych: „Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim”.

Jezus mówi o niewoli grzechu – kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. „Jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni” – powiedział Żydom Jezus. A oni powoływali się na to, że są potomkami Abrahama, i że on jest ich ojcem. „Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił” – powiedział im Jezus. Dyskusja posuwa się dalej: „Jednego mamy Ojca – Boga”. Jezus im odpowiedział: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali”. A tak…

Jezus może wyzwolić człowieka także dzisiaj – Jezus wyzwala od wielu rzeczy i spraw – Jezus wyzwala od śmierci duchowej, gorszej od tej cielesnej. Tylko potrzeba jednego – nie odrzucać Go.

ks. Teodor