STATUT

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Bractwo świętego Józefa Robotnika” w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polskiej Misji Katolickiej w Bochum, Bottrop i Gelsenkirchen. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także za granicą zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bochum znajdujące się w Landzie Nadrenii i Westfalii w Niemczech. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może powoływać oddziały i koła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (wolontariat). Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań wspomagających i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do: Rozwoju Polskiej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bochum. Utrzymanie porządku na terenie kościoła, domu parafialnego i terenu wokół kościoła. Wspieranie tradycji polskich związanych z szerzeniem idei „Ora et Labora” św. Benedykta – Módl się i pracuj. Pomoc i współpraca z Duszpasterzami Polskiej parafii.

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności przez:
społeczną pracę na rzecz parafii
wspólne spotkania omawiające bieżące sprawy parafii
tworzenie i pomnażanie funduszy przeznaczonych na utrzymanie Polskiej parafii w Bochum

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni Parafianin, a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Stowarzyszenia, który na podstawie pisemnej deklaracji. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia, spełniająca warunki przewidziane prawem.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta decyzją Kapituły. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji jego celów statutowych.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, brania udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Kapitułę, noszenia odznaki członkowskiej i symboli Bractwa, zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia,
brania udziału w zebraniach i pracach Stowarzyszenia,
przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

Członkowie wspierający mają prawo:
uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym (osoba prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela), korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Kapitułę.

Członkowie wspierający mają obowiązek:
popierania działalności Stowarzyszenia,
regularnego opłacania zadeklarowanej składki.

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast zwolnieni od obowiązku opłacania składek.

 

 

Lista Bractwa:

Switała Adam
Klasek Mirosław
Walczak Eugeniusz
Iwanek Robert
Skrzipek Alfred
Zgrzendek Jozef
Patron Christian
Ptak Stanisław
Broll Eugeniusz
Czerwinski Grzegorz
Oswald Georg
Bacik Franz
Bacik Edward