ORGANISTA – ORGANY

Organista (gr. organikos, łac. organoedus, organista, organicus, organi pulsator/modulator) to ktoś, kto wykonuje funkcję liturgiczną. Jest to posługa w Kościele w szerokim znaczeniu, obok lektora, komentatora, kantora itp. (por. Kodeks Prawa Kanonicznego k. 230 & 2) dla mężczyzn jak i kobiet – to liturgiczna i duszpasterska posługa dla parafii podczas […]


KANTOR

Pierwotne znaczenie słowa kantor (łac. cantor od cantare – śpiewać) oznacza: śpiewak (Tomasz z Akwinu, Pius XII). To prowadzący śpiewy w synagodze lub w kościele (w IV wieku obok psałterzysty lub psalmisty). Praktyk w śpiewie aż do teoretyka (musicus). W średniowieczu to zaczynający śpiewy i solista (hebdomadarius, także kobieta – […]


LEKTOR

Już w II wieku Justyn wspomina posługę czytania podczas liturgii, ale bez podania wiadomości jakie było wprowadzenie do niej (1 Apologia 67, 4). Dopiero z początku III wieku pochodzą dane o sposobie wprowadzenia w tę funkcję, mianowicie biskup wręczał kandydatom księgę, ale nie nakładał na nich rąk (Traditio apostolica). Posługa […]


MINISTRANT

W pierwszych wspólnotach chrześcijańskich szybko utworzyła się grupa osób posługujących w czasie czynności liturgicznych: subdiakoni, akolici, egzorcyści, lektorzy, ostiariusze oraz chłopcy śpiewający w scholach (zwłaszcza podczas Mszy św.). W VIII i IX wieku powstała praktyka celebracji Eucharystii bez udziału wiernych, którą zanegowały synody w Moguncji (813) i Paryżu (829) oraz […]


CO TO JEST LITURGIA?

Samo słowo liturgia jest pochodzenia greckiego leiturgia – oznacza lud działa. Tym słowem zwykło się w Kościele określać czynności kultyczne i to wszystko, co jest z nimi związane. Na liturgię składa się wiele spraw: modlitwy, teksty, śpiewy, gesty postawy oraz milczenie. Miejcem litugii jest świątynia (np. kościół, kaplica), ale także […]